วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

GSPประถม1


1. ให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC โดยมีด้าน  ฐานยาว 5 ซม. และด้านประกอบมุมยอด  ยาว 8 ซม. พร้อมทั้งหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ( 20 คะแนน)
2. ให้นักเรียนสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ให้มีด้านยาวด้านละ 9 ซม. พร้อมทั้งหาพื้นที่และผลบวกของมุมภายใน ( 20 คะแนน)
3. ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ (20 คะแนน)
3.1 สร้างรูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม A เป็นมุมฉากโดยที่ด้าน AC ยาว 3 ซม.
และด้าน AB ยาว 4 ซม.
3.2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านทั้งสามของสามเหลี่ยม ABC
3.3 หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมทั้งสามรูป
4. ให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ให้มีด้านยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลางพร้อมทั้งหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD โดยที่วงกลมและสี่เหลี่ยมเปลี่ยนขนาดได้ ( 20 คะแนน)
5. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ “จังหวัดที่รักของฉัน” (20 คะแนน)

                                                 สู้ๆนะค่ะ